Pavlína Mazáčová

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Odborný garant pro téma: Didaktiky – Metodiky a Mediální gramotnost

Medailonek garanta:

Po vystudování češtiny a latiny na FF MU pracovala na různých pozicích ve školství. V rámci projektu CEINVE se spolupodílela na vzniku Modelu informační gramotnosti dle KISK, byla lektorkou informačního vzdělávání a založila tradici Týdne informačního vzdělávání. Na KISKu se profiluje v pedagogických a didaktických aspektech vzdělávání k informační a mediální gramotnosti v knihovnách, školách a v pedagogických tématech provázaných s technologiemi. Působí jako vyučující předmětů Informační vzdělávání, Informační gramotnost a Design vzdělávacího procesu, ale také jako lektorka kurzů či seminářů pro učící knihovníky.

Seznam příspěvků v tématu

 • Vzdělávání jako místo setkávání
 • Inspiromat témat, metod a přístupů k informačnímu vzdělávání
 • Celoživotní učení bez bariér
 • Průlet technikami kreativního myšlení v informačním vzdělávání
 • Audioknihy pro podporu rozvoje gramotností v knihovnách a školách
 • Informační vzdělávání jako nástroj sociální inkluze
 • Wikipedie jako zdroj informací v edukaci informační gramotnosti
 • Efektivní vizualizace pro knihovníky
 • (Střední) škola a knihovna jako spolupachatelé vzdělávání

Didaktiky a metodiky – popis tématu

Informační vzdělávání je součástí celoživotního vzdělávání a učení, je ale především pedagogickým procesem vedoucím jedince ke kýženému cíli, jímž je informační gramotnost. Učící knihovník je tedy vedle uživatele knihovny tím stěžejním aktérem vzdělávání a má potřebu zvládat jeho pedagogické, didaktické i metodické prvky. Kontexty a prostory, v nichž se vzdělávání, nejen to informační, odehrává, jsou předmětem první přednáškové sekce. Druhá sekce nabízí inspiromat témat, přístupů a metod uplatňovaných ve vzdělávání různých cílových skupin k informační gramotnosti. Třetí blok přednášek ukazuje příležitosti, které má informační vzdělávání v bourání nejrůznějších bariér. Workshopy na témata přednášek navazují a z rozličných úhlů pohledu rozvíjejí jejich aplikační rovinu.

Seznam příspěvků v tématu

 • Laboratoř mediální gramotnosti
 • Didaktické využití mediálních témat v informačním vzdělávání

Mediální gramotnost – popis tématu

Mediální gramotnost umožňuje jedinci přijímat informace z vnějšího světa tak, aby byl schopen kriticky vnímat jevy a události, které nám média každodenně přinášejí. Společně s informační gramotností je tak mediální gramotnost kýženým cílem edukačních aktivit knihoven pro různé cílové skupiny uživatelů. Laboratoř mediální gramotnosti ve spojení s didaktickým seminářem představuje aktuální mediální a společenská témata a nastiňuje knihovníkům cesty k tomu, jak chápat význam mediálních sdělení v současném světě a jakými cestami vést k mediální gramotnosti uživatele.